ZESPÓŁ SZKÓŁ W DZIAŁOSZYCACH

SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM

Projekt edukacyjny "Zostać Przedsiębiorczym"


 


 Od roku szkolnego 2011/2012 w naszej szkole realizowany jest program „Zostać przedsiębiorczym”. Jest to program nauczania dla gimnazjum opracowany w ramach projektu „Zostać Przedsiębiorczym - program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym dla gimnazjum” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.5 Projekty innowacyjne”, w tym konkursu zamkniętego nr 4/POKL/2009 pt. Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów dotyczących m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości. 

      Liderem projektu jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości a Partnerami: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach oraz Firma Informatyczna Bull Design z Warszawy. 

     Zadaniem programu "Zostać przedsiębiorczym" jest przygotowanie uczniów gimnazjum do planowania i realizacji projektów uczniowskich. Program skierowany jest do uczniów klas pierwszych gimnazjum. W ubiegłym roku zajęcia z uczniami prowadził p. Tomasz Stawiarski. W tym roku p. Mirosława Goły i p. Anna Miszczyk. Koordynatorem programu jest p. Marta Nowak. 

     Realizację programu rozpoczynamy w pierwszej klasie, przeznaczając na ten cel 15 godzin "kartowych" w pierwszym semestrze. Po takim przygotowaniu uczniowie przystępują do realizacji różnorodnych projektów, a nauczyciel - korzystając z zaproponowanych materiałów - pełni rolę wspierającego moderatora. W ten sposób uczniowie przygotowują się również do realizacji kolejnych projektów w następnych latach, by mieli szansę podejmowania różnych ról w zespole, doświadczania sukcesów i porażek związanych z realizowanym działaniem. 

     Prowadzony w ten sposób proces kształtowania nawyków i zachowań pożądanych przy realizacji projektów prowadzi do doskonalenia umiejętności przedsiębiorczych uczniów. Dostępny dla nauczyciela notes wychowawcy pozwala na monitorowanie zachowań wychowanków, a dostępne w nim analizy ułatwią planowanie pracy wychowawczej. 

     Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego szkoła lub placówka osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa 

     Powyższe rozporządzenie wskazuje na konieczność realizacji przez szkołę między innymi następujących zadań:

• Planowanie, analizowanie i modyfikowanie podejmowanych działań wychowawczych zgodnie z potrzebami uczniów oraz z ich udziałem;
• Podejmowanie przez uczniów samodzielnych różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju;
• Realizowanie działań zainicjowanych przez uczniów;
• Prowadzenie działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych;
• Współpraca ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego;


     Program "Zostać przedsiębiorczym" wspomaga szkołę w realizacji powyższych zadań oraz w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej, a także inspiruje i intensyfikuje procesy służące doskonaleniu prac ukierunkowanych na rozwój uczniów i wychowanków, a tym samym pomaga wypełniać wymagania we wskazanych obszarach dla osiągnięcia przez szkołę poziomu A. 

                    

Powyżej uczniowie klasy Ia (rok szkolny 2011/2012) w czasie realizacji zajęć i projektu uczniowskiego "Sprzątanie Świata".

W roku szkolnego 2012/2013 klasa Ia i Ib Gimnazjum w Działoszycach jest już na półmetku realizacji programu edukacyjnego „Zostać przedsiębiorczym”, który idealnie wpisuje się w potrzeby rozwojowe młodzieży uczącej się w naszej szkole, szczególnie klas pierwszych gimnazjum. Wykorzystuje naturalne potrzeby młodych ludzi: dążenie do samodzielności, doznanie satysfakcji z poczucia sprawstwa, dążenie do bycia w grupie. Ponadto pozwala na ukierunkowanie energii młodzieży na działania społecznie użyteczne i rozwój, co jest niezwykle ważne w tej grupie rozwojowej. Stanowi czynnik profilaktyczny, chroniący przed wejściem w zachowania ryzykowne. Uwzględnienie założeń programu w zadaniach dydaktyczno-wychowawczych wpływa również na podwyższenie jakości pracy szkoły i ułatwia pracę wychowawczą.

Dzięki udziałowi w programie uczniowie rozwijają umiejętności kluczowe, które stanowią czynnik służący rozwojowi w perspektywie teraźniejszości i przyszłości (np. funkcjonowaniu na rynku pracy). Program pozwala na kształtowanie następujących umiejętności uniwersalnych:

• współpracy w zespole - pełnienie różnych ról, poczucie przynależności grupowej, uczestniczenie w ustalaniu norm grupowych i zadań oraz przyjmowanie odpowiedzialności za ich realizację, mówienie (dyskusja, wyrażanie opinii) i słuchanie;

• skutecznej komunikacji interpersonalnej i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów;

• podwyższenie kompetencji w zakresie posługiwania się technologiami informatycznymi;

• zwiększanie inicjatywności i postaw przedsiębiorczych;

     Zaletą programu są jego „dwa obiegi”, pozwalające na kształtowanie umiejętności uczniów podczas zajęć psychoedukacyjnych, z wykorzystaniem metod aktywnych oraz konkretne, praktyczne działanie – realizacja projektu uczniowskiego. Pozwala to na szerokie i skuteczne stosowanie formuły „wychowanie przez działanie”, dzięki czemu uczniowie:

• mają możliwość kształtowania adekwatnej samooceny,
• budowania więzi społecznych,
• kształtowania pozytywnych relacji z innymi,
• dawania i doświadczania wsparcia i pomocy w realizacji zadań.

     Do stycznia 2013r. zrealizowaliśmy pierwszą część programu „Uczeń i metoda projektu”, która obejmowała m. in. Następujące jednostki tematyczne: poznaję siebie; ja w relacjach z innymi, tworzymy zespół; poznajemy zasady pracy metodą projektu; jesteśmy odpowiedzialni itp. Obecnie jesteśmy na etapie tworzenia nowych zespołów projektowych oraz poszukiwania pomysłów na konkretne projekty. W pierwszym semestrze roku szkolnego 2012/2013 zrealizowaliśmy kilka projektów, a mianowicie: „ślubowanie klas pierwszych”, „wyjazd do kina”, „wyjazd do teatru i muzeum”, „mikołajki”, „walentynki”, „oszczędzanie się opłaca”. 

                          

Rodzice uczniów realizującyc program zauważyli, że ich dzieci stały się bardziej samodzielne, chętnie podejmują się nowych wyzwań, a zadania których się podejmują są dokładnie zaplanowane.


                                                                                                                                                << powrót

KALENDARIUMARCHIWUM


ROK SZKOLNY:


 2013/2014

LICZNIK ODWIEDZIN